Общи Условия за Клиенти

ДОГОВОР № ……………..

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ

 

Днес, ………………  г. в град София,

между:

 

1. Глобал Оптикс България ЕООД, ЕИК 203644148, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, жк Овча Купел, бл. 65, представлявано от управителя Лучио Желязков, наричано за краткост ДОСТАВЧИК

и

2. ––––––- , ЕИК: …………, представлявано от ………………., в качеството си на  Материално Отговорно Лице, с адрес за кореспонденция …………………  наричан за краткост КЛИЕНТ

се сключи настоящия договор за следното:

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1). КЛИЕНТЪТ поръчва, а ДОСТАВЧИКЪТ се задължава възмездно да извърши следните услуги и да предостави следните технически средства/устройства:

1. Изграждане на оптично трасе;

2. Предоставяне на ман порт – 10/1001000 Mbps;

3. Предоставяне на международен интернет достъп – …….. Mbps;

4. Предоставяне на маршрутизатор – рутер при желание на КЛИЕНТА.

(2). ДОСТАВЧИКЪТ изгражда оптичното трасе по ал.1 до следната, посочена от КЛИЕНТА, точка на свързване с адрес в град София,

………………………………………………

(3). КЛИЕНТЪТ ще ползва интернет достъп при следните параметри:

Скорост към Международни сайтове: ………………… Mbps.

Скорост към Български сайтове: ……………. Mbps.

 

ІІ. ЦЕНИ И СРОКОВЕ

Чл. 2 (1). За услугите и техническите средства по чл. 1 КЛИЕНТЪТ заплаща еднократна инсталационна такса в размер на …… (……….) лева, както и месечна такса за предоставения интернет достъп в следните размери:

1. До 50 Mbps по …… (…….) евро за 1 Mbps;

2. За 50 Mbps и повече по … (……) евро за 1 Mbps.

(2). Таксата от ……. (………) лева се заплаща в деня на подписване на настоящия договор, а месечните такси се заплащат ………… число на текущия месец.

(3). Сумите се заплащат по следната банкова сметка: IBAN: ……………., BIC;…………………. при ……….. Банк, София.

(4). Всички посочени суми са без включен ДДС.

Чл. 3. Срокът за изграждане на оптичното трасе от страна на ДОСТАВЧИКА е до 5 работни дни след подписване на настоящия договор и след постъпване на сумата от ……. (…………) лева по посочената в чл. 2 банкова сметка на ДОСТАВЧИКА. Изграждането на оптичното трасе и пускането на услугите се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните.

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:

1. да изпълнява задълженията си по чл.1, ал. 1 качествено и в срок;

2. да осигури достъп до услугата след подготовка на локалната си мрежа;

3. при желание от страна на КЛИЕНТА да осигури за своя сметка изправен маршрутизатор – рутер с параметри конкретизирани в приемно-предавателен протокол, неразделна част от този договор;

4. при авария на техническите средства до точката на свързване на КЛИЕНТА да отстрани повредата в рамките на два работни дни в часовете между 9:00 и 18:00 часа.

5. при прекъсване на връзката, поради причина различна от посочената в точка 4, ДОСТАВЧИКЪТ в рамките на 4 (четири часа) в работно време и 24 (двадесет и четири часа) в извън работно време отстранява причината за прекъсването;

6. да осигури IP свързаност до маршрутизатора – рутера, когато е негова собственост. При установен проблем, причинен от неизправен маршрутизатор – рутер на ДОСТАВЧИКА, отстраняването на проблема е за сметката на ДОСТАВЧИКА;

7. да подсигури техническа поддръжка на услугата посредством дежурни оператори.

Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ има право:

1. да спира автоматично достъпа на КЛИЕНТА до Интернет при забава на плащане на дължими към него суми, когато забавянето продължи повече от 5 (пет) календарни дни след датата на падежа на задължението;

2. да провежда профилактика или инцидентни тестовe на техническите си съоръжения след надлежно уведомяване на КЛИЕНТА. За времето на профилактиката е възможно да се влоши качеството на услугата, но за не повече от 2 (два) дни, за което ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност;

3. да променя адресното пространство на КЛИЕНТА, след едномесечно уведомяване;

4. при нарушаване и възникнали проблеми по чл. 6, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 и други сходни с тях вреди, да прекрати връзката до интернет без предупреждение до отстраняване на проблема. Всички разходи за отстраняване са за сметка на КЛИЕНТА и се заплащат от последния в рамките на работната седмица, през която са направени.

5. да прекрати договора по свое желание с едномесечно писмено предизвестие до КЛИЕНТА.

Чл. 6. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1. да заплаща дължимите суми при условията и сроковете на настоящия договор;

2. да осигурява своевременно достъп на ДОСТАВЧИКА до необходимите помещения за прокарване на кабели, поставяне на активно и пасивно оборудване, профилактиката му и отстраняване на възникнали повреди, както и да оказва съдействие, необходимо за предоставяне на възможност на ДОСТАВЧИКА да изпълнява точно задълженията си във връзка с предоставянето на услугата в рамките на работното време на КЛИЕНТА;

3. да съхранява и опазва техническите средства собственост на ДОСТАВЧИКА, както и да върне същите с приемно-предавателен протокол след прекратяване на договора във вида в който ги е приел, като се вземе предвид обичайната амортизация;

4. да не използва предоставяните услуги за незаконни цели от типа на: Hack, Spam, Flood, Carding и всички действия, които нарушават етиката на поведение в Интернет;

5. да не инсталира крайни устройства, технически и програмни средства преди маршрутизатора – рутера, в случаите когато той е собственост на ДОСТАВЧИКА;

6. при нежелание от страна на КЛИЕНТА за инсталиране на устройство за терминиране на връзката (маршрутизатор – рутер), настроено и управлявано от ДОСТАВЧИКА, да осигури такова за своя сметка, като декларира, че е запознат със следните възможни случаи:

– заразяване на маршрутизатор с „вируси“ или „червеи“ (worms);

– постигане на частичен или пълен контрол над маршрутизиращото устройство от неоторизирани лица (хакване);

– некомпетентна настройка,

от които могат да произлязат следните проблеми: изтичане на фирмена информация; загуба на данни; генериране на нежелан трафик, нарушаващ работоспособността на други технически средства на ДОСТАВЧИКА; кражба на интернет трафик от страна на неоторизирани лица; влошаване качеството на връзката или пълна липса на свързаност към интернет и други;

7. при ползването на собствен маршрутизатор – рутер да осигури възможност първия използваем IP адрес от адресното му пространство да отговаря на ICMP запитвания 24 часа в денонощието. В противен случай, ДОСТАВЧИКА не носи отговорност при липса на IP свързаност и невъзможност за диагностика на проблем;

8. да не поврежда или унищожава елементи от оптичното трасе и/или маршрутизатора – рутера, когато той е собственост на ДОСТАВЧИКА;

9. да не настройва и/или променя направените от ДОСТАВЧИКА настройки на маршрутизатора – рутера, когато той е собственост на ДОСТАЧВИКА;

10. да не ремонтира, замества, мести или по всякакъв друг начин да променя каквато и да е част от софтуера или хардуера на оборудването осигуреното от ДОСТАВЧИКА без предварително писмено разрешение на последния.

Чл. 7. КЛИЕНТЪТ има право:

1. да получи услугите и техническите средства, описани в чл. 1;

2. да получи маршрутизатор – рутер, като алтернатива на чл. 6, т. 6, конфигуриран от ДОСТАВЧИКА и конкретизиран в приемно-предавателен протокол, неразделна част от този договор;

3. да уведомяват ДОСТАВЧИКА за всички проблеми, свързани с ползването на услугите, да иска съдействие и информация относно предоставяната от последния услуга,

4. да прекрати договора по свое желание с едномесечно писмено предизвестие до ДОСТАВЧИКА.

 

ІV. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 8. (1). При закъснение в плащането на дължимо месечно възнаграждение с повече от пет дни след падежа КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 0,5% от неиздължените суми, но не повече от 10% от дължимото.

(2). При неипълнение на някое от задълженията си по чл. 6 и чл. 13 КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 300 (триста) лева.

Чл. 9. При неспазване на срока по чл. 3 или на някое от задълженията си по чл. 4 ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка в размер на 100% от дължимата от КЛИЕНТА дневна цена изчислена на базата на чл. 1, ал. 3 и чл. 2, ал. 1. За целите на този член се възприема, че дължината на всеки месец е 30 дни.

 Чл. 10. Неустойките се изплащат от съответната страна длъжник в тридневен срок от получаване на писменото уведомление на посочените в началото на договора адреси.

Чл. 11. (1). ДОСТЪВЧИКЪТ не носи отговорност при недоставяне на услугите по чл. 1 и/или повреди на имуществото на КЛИЕНТА, дължащи се на режим на електрическото захранване, токови удари, необезопасявено от страна на КЛИЕНТА при гръмотевични бури, вандалски прояви, неспособност на КЛИЕНТА или негови клиенти да ползват услугите, действия или бездействия на трети лица и други форсмажорни обстоятелства.

(2). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА и пред трети лица за неправомерни действия или бездействия (като спам, хакване, измами, флоод и други), които КЛИЕНТЪТ или негови контрагенти осъществяват, използвайки предоставените им от ДОСТАВЧИКА услуги.

(3). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при претенции на трети лица към КЛИЕНТА във връзка или по повод ползването на услугата, както и за съдържанието и защитата на информацията, разпространявана от КЛИЕНТА или негови клиенти, чрез Интернет.

(4). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за поддръжката и изправността на локалната мрежа на КЛИЕНТА, както и за повреди извън контрола на ДОСТАВЧИКА или нарушения работоспособността на програмно-техническите средства на други оператори на Интернет, които правят невъзможно предоставянето на услугата.

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 12 (1). Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и се сключва за срок от една година.

(2) В случай, че най-късно 30 (тридесет) дни преди изтичането на срока по предходната алинея никоя от страните не възрази писмено, договорът продължава действието си за неопределено време.

(3) При непостъпване на сумата по чл. 2, ал. 1 в банковата сметка на ДОСТАВЧИКА в десетдневен срок след подписване на настоящия договор, договорът се счита за прекратен. В този случай алинея 1 не се прилага.

(4). Договорът може да бъде прекратен от всяка от страните след отправяне на едномесечно писмено предизвестие до другата страна на адреса й посочен в началото на договора, както и при възникване на обективна невъзможност (непреодолима сила или случайно събитие) за изпълнение на поетите задължения.

 

VІ. СОБСТВЕНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО

Чл. 13. Със сключването на този договор не се прехвърля право на собственост или ограничени вещни права върху осигуреното от ДОСТАВЧИКА оборудване. През цялото време на действие на договора, доставеното оборудване остава изключителна собственост на ДОСТАВЧИКА. В тридневен срок след прекратяване на договора (независимо от причината) КЛИЕНТЪТ връща оборудването на ДОСТАВЧИКА.

 

VІІ. РАЗНИ

Чл. 14. За постигане на общата цел страните ще основават взаимоотношенията си на взаимноизгодно сътрудничество, добросъвестност и взаимно доверие.

Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменен по съгласие между страните изразено в писмена форма.

Чл. 16. Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по взаимно съгласие, а при липса на такова по съдебен ред.

Чл. 17. Адресите за кореспонденция на страните по настоящия договор са посочените в началото на договора. Всички съобщения, предизвестия и т.н. между страните се връчват на посочените адреси за кореспонденция и се считат за валидно връчени, независимо от факта дали съответната страна пребивава на посочения адрес или не, освен ако не е уведомила в писмен вид насрещната страна за новия си адрес. Всяка промяна в адреса се съобщава възможно най-бързо на насрещната страна.

Чл. 18. СТРАНИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя данните (вкл. лични), с които разполага относно КЛИЕНТА на държавни и общински органи, вкл. съд, полиция и други подобни, когато законът го вменява в задължение на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 19. Страните се съгласяват да не разгласяват данни, относно съдържанието на този договор, както и информация, решения и данни, представляващи търговска тайна, които са им станали известни при или по повод осъществяване предмета на този договор, както и да осигуряват не разгласяването им от свои служители, които могат да ги използват при извършване на служебната или частната си дейност.

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

КЛИЕНТ (три имена, подпис)

___________________________________________________________________________________________________________

ДОСТАВЧИК (три имена, подпис)